Regulamin
Regulamin Salonu Odnowa masa? i zabiegi kosmetyczne

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpiecze?stwo i zdrowie Wasze i naszych pracownik?w, a tak?e w celu sta?ego podwy?szania jako?ci ?wiadczonych us?ug prosimy o zapoznanie si? z regulaminem ?wiadczenia us?ug kosmetycznych w naszym salonie przed przyst?pieniem do korzystania z nich .

Salon Odnowa masa? i zabiegi kosmetyczne powi?zany ze stron?
internetow? www.odnowa-leszno.pl w?a?cicielem firmy jest Katarzyna Cygler NIP: 6972340761, REGON:368371330

e-mail: odnowa-leszno@wp.pl,
fb :Odnowa masa? i zabiegi kosmetyczne Insta:odnowaleszno

Klienci Salonu Odnowa masa? i zabiegi kosmetyczne s? zobowi?zani do zapoznania si? z regulaminem ?wiadczenia us?ug przed rozpocz?ciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowie?.

Skorzystanie z oferty Salonu Odnowa masa? i zabiegi kosmetyczne oznacza akceptacj? regulaminu bez konieczno?ci jego podpisania.

§ 1. Godziny otwarcia

1. Salon Odnowa masa? i zabiegi kosmetyczne ?wiadczy us?ugi przy ul.Kr?lowej Jadwigi od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 08:00-20:00

Kosmetolog : 08:00-15:00 i 08:00-17:00 praca zmianowa tygodniowo. Masa?ystka: 11:00-20:00

W dni ?wi?teczne ustawowo wolne od pracy w soboty i niedziele Salon jest nieczynny.

2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mog? ulec zmianie z przyczyn niezale?nych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak pr?du, wody, gazu ).

§ 2. Umawianie na wizyty

1. Prosimy o szczeg??owe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu g??wnego i towarzysz?cych mu drobnych us?ug takich jak: depilacja w?sika, regulacja brwi, depilacja pach, henna, ?ci?gni?cie hybrydy i inne. Spe?nimy ch?tnie wszystkie ?yczenia pod warunkiem, ?e b?dziemy mie? wystarczaj?c? ilo?? czasu, aby nast?pny klient nie musia? czeka?. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane us?ugi i obs?ugujemy tylko zapisane osoby.

2. Wszystkie zapisy w Salonie Odnowa masa? i zabiegi kosmetyczne s? potwierdzane .

Otrzymaj? Pa?stwo SMS 24 godziny przed planowan? wizyt?. Je?li ju? wtedy wiedz? Pa?stwo, ?e nie przyjd? – prosimy niezw?ocznie odwo?a? wizyt? telefonicznie lub poprzez SMS zwrotny z

informacj?, o niemo?liwo?ci pojawienia si? na wizycie, bardzo to szanujemy i doceniamy. Je?li nie otrzymamy potwierdzenia traktujemy j? jako wizyt? kt?ra si? odbedzie

§ 3. Punktualne rozpoczynanie zabieg?w

W Salonie Odnowa masa? i zabiegi kosmetyczne obowi?zuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcze?niej, aby m?c przygotowa? si? do zaplanowanego zabiegu: wype?ni? kart?, skorzysta? z toalety. Klienci umawiani s? na konkretne godziny, prosimy o punktualno??.

1. W wyj?tkowych sytuacjach dopuszczalne jest sp??nienie klienta na zabieg to maksymalnie 15 minut. Sp??nienie 15 minut lub wi?cej skutkuje skr?ceniem zabiegu o czas sp??nienia, a jego koszt to 100 % ceny. Sp??nianie klienta nie mo?e przesuwa? czasu nast?pnego zabiegu. O sp??nieniu prosimy informowa? telefonicznie niezw?ocznie przed planowan? godzin? rozpocz?cia zabiegu.

2 .W przypadku znacznego sp??nienia (powy?ej 30 minut) klient musi liczy? si? z odmow? wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.

§ 4. Odwo?ywanie wizyt i nieprzychodzenie na um?wiony termin

1. W razie rezygnacji z wizyty nale?y powiadomi? obs?ug? Salonu Odnowa masa? i zabiegi kosmetyczne nie p??niej ni? 48 h przed planowan? wizyt?. Na li?cie rezerwowej oczekuj? osoby, kt?re z ch?ci? przyjd? na zwolniony termin, pod warunkiem, ?e ich r?wnie? odpowiednio wcze?niej powiadomimy.

2. Osoby, kt?re nie szanuj? naszej pracy i naszego czasu, trac? przywileje zapis?w priorytetowych lub zapis?w w nadgodzinach kosmetolog?w. Trzykrotne niezastosowanie si? do powy?szych zasad skutkuje odm?wieniem wykonania zabieg?w lub wp?aceniem zadatku na dana us?ug? przy umawianu us?ug w Salonie Odnowa.

§ 5. Karnety na zabiegi (1-6 zabieg?w)

1. W razie rezygnacji z wizyty (karnet) nale?y powiadomi? obs?ug? Salonu Odnowa nie p??niej ni? 48h przed planowan? wizyt?.

2. W razie braku odwo?ania z wyprzedzeniem, wizyta (z karnetu) jest automatycznie ?ci?gni?ta przez system komputerowy jako wizyta, kt?ra si? odby?a i przepada.

§ 6. Strefa ciszy

Dzwoni?ce telefony przeszkadzaj? w pracy, skracaj? czas Pa?stwa zabiegu, zaburzaj? jego przebieg i psuj? atmosfer? relaksu. Prosimy uszanowa? pro?b? i wyciszy? telefon przed zabiegiem

§ 7. Wizyty w towarzystwie

1. Na terenie Salonu Odnowa obowi?zuje ca?kowity zakaz wprowadzania zwierz?t. 2. Na terenie salonu obowiazuje ca?kowity zakaz palenia tytoniu.

3. Prosimy nie przychodzi? na wizyt? z ma?ym dzieckiem, kt?re mo?e zak??ci? cisz? i relaks innych klient?w oraz pracuj?cych w skupieniu pracownik?w . W Salonie znajduj? si? urz?dzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialno?ci za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.

4. Za uszkodzenia b?d? zniszczenia dokonane przez dzieci lub m?odzie? odpowiedzialno?? ponosz? rodzice b?d? ich prawni opiekunowie.

5. Klientka bad? klient ponosi odpowiedzialno?? finansow? za ?wiadome uszkodzenie bad? zniszczenie wyposa?enia w Salonie Odnowa

6. Salon nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy warto?ciowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.

§ 8. Formularze, kartoteki i poufno?? informacji

1. Salon Odnowa dzia?a zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych. Pa?stwa dane nigdy nie zostan? udost?pnione osobom trzecim.

2. Podczas pierwszej wizyty nale?y wype?ni? formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kart? konsultacyjn?

3. Danych u?ywamy wy??cznie do kontaktu z Pa?stwem i gwarantujemy ich nienadu?ywanie, zar?wno w przypadku SMS, jak i mailingu.

4. Wszystkie Pa?stwa zabiegi s? ewidencjonowane, opisane w karcie zabiegowej i strze?one tajemnic? zawodow?. Osoby pracuj?ce w Salonie posiadaj? odpowiedni? kultur? osobist? i zapewniaj? ca?kowit? dyskrecj?.

5. Formami kontaktu z Salonem s?:

a. numer telefoniczny dost?pny na naszej stronie internetowej, wizyt?wkach i ulotkach: 603 480 353

b. adres e-mail: odnowa-leszno@wp.pl
c. fanpage na Facebooku:Odnowa masa? i zabiegi kosmetyczne

6. W sprawach zwi?zanych z wizytami i zabiegami prosimy kontaktowa? si? oficjalnymi kana?ami. Personel Salonu Odnowa nie mo?e udost?pnia? prywatnych kontakt?w.

§9. Vouchery,

1. Bony dost?pne w Salonie Odnowa masa? i zabiegi kosmetyczne s? wydawane na okre?lony czas( 2 miesi?ce) i dla konkretnej osoby, przypisane do systemu i niewykorzystane zostaj? automatycznie anulowane wraz z ko?cem wa?no?ci.

Wszystkie zabiegi zabiegi z karnetu musze by? wykonane do ko?ca up?ywu terminu wa?no?ci vouchera .

2. Nie ma mo?liwo?ci wykorzystania b?d? przywr?cenia bonu, kiedy straci on swoj? wa?no??.

3. Bony, nie mog? by? wymienione na got?wk?.

4. Bony mog? by? wykorzystanie wy??cznie przez osob? na kt?r? zosta?y wypisane lub w wyj?tkowych sytuacjach mog? by? przepisane na inn? osob?.

5. Bony nie podlegaj? zwrotowi, prosimy wi?c o przemy?lane zakupy.

6. Zgodnie z ?yczeniem osoba obdarowana mo?e dop?aci? do kuponu, je?eli warto?? us?ug z kt?rych chce skorzysta? opiewa na kwot? wy?sz? ni? warto?? kuponu.

7. Bony, mo?na wymieni? na inne wybrane us?ugi z naszego cennika do kwoty odpowiadaj?cej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia.

8. Integraln? cz??ci? bon?w upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas sk?adania zam?wienia kupuj?cy o?wiadcza, ?e zapozna? si? z jego tre?ci? i akceptuje go w ca?o?ci.

9. Je?eli rezerwacja terminu odby?a si? za pomoc? bonu vouchera podarunkowego, a klient nie zjawi? si? w salonie to Voucher automatycznie traci wa?no??. W?wczas nie ma mo?liwo?ci ponownej rezerwacji za jego pomoc?. 

§ 10. Reklamacje

1. W przypadku niezadowolenia z naszych us?ug bardzo prosimy o poinformowanie nas

2. Bierzemy pe?n? odpowiedzialno?? za nasze dzia?ania i oferujemy jako?? us?ugi na najwy?szym poziomie.

3. Klienci powinni zg?asza? reklamacj? niezw?ocznie po wyst?pieniu niepo??danych objaw?w, nie p??niej ni? do dw?ch dni od wykonania zabiegu.

4. Klienci wykonuj?cy manicure/pedicure mog? zg?asza? reklamacj? do 5 dni, po tym terminie nie zostanie ona uwzgl?dniona.

5. Wszelkie reklamacje nale?y sk?ada? w recepcji salonu osobi?cie. Dopuszcza si? z?o?enie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstaw? do z?o?enia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci orygina?u paragonu fiskalnego.

6. Ka?da reklamacja powinna by? sk?adana pisemnie.Rozstrzygana bedzie w terminie do 30 dni.

7. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygaj? odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11. Lista rezerwowa

1. Oferujemy mo?liwo?? wpisania si? na list? rezerwow?.

2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy si? z pierwsz? osob? na li?cie.

3. Z uwagi na powy?sze, prosimy, aby Pa?stwo niezw?ocznie powiadamiali obs?ug? Salonu Odnowa o niemo?liwo?ci pojawienia si? na wizycie. Pozwoli to na korzystanie z naszych us?ug osobom oczekuj?cym na li?cie rezerwowej.

§12. Zamawianie i odbi?r kosmetyk?w

1. Zam?wione kosmetyki czekaj? na Pa?stwa 10 dni lub do zg?oszonego przez Pa?stwa dnia odbioru, przy zam?wieniu kosmetyk?w pobieramy zaliczk? 30% warto?ci ceny.

2. Produkty, kt?re nie zostan? przez Pa?stwa odebrane trafiaj? na p??k? i mog? by? zakupione przez inne osoby, a wp?acona zaliczka przepada.

3. Produkty dost?pne na p??ce nie mog? by? rezerwowane na d?u?ej ni? 1 dzie?.

4. Nie przyjmujemy zwrot?w kosmetyk?w.

§13. Standard obs?ugi

1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obs?uga przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone s? z najwy?sz? staranno?ci? o komfort i bezpiecze?stwo klienta.

2. W Salonie Odnowa zapewniamy:
a. bezpieczny atestowany i serwisowany sprz?t i urz?dzenia,
b. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narz?dzia zabiegowe,
c. profesjonalny dob?r piel?gnacji domowej dla intensyfikacji efekt?w zabieg?w, d. ?ci?le wyselekcjonowany i wykszta?cony personel,
f. atmosfer? bezpiecze?stwa i opieki,
g. pe?n? dyskrecj? i wysok? kultur? osobist? pracownik?w,
j.dwie formy p?atno?ci: got?wka i karta p?atnicza,

k. pe?n? odpowiedzialno?? za nasze dzia?ania zabiegowe,

l. szacunek i spe?nianie Pa?stwa niestandardowych ?ycze? – oczywi?cie w miar? mo?liwo?ci.

§14. Zmiany w Regulaminie

2. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie b?dziemy Pa?stwa informowa? na bie??co na naszej stronie internetowej :

www.odnowa-leszno.pl
Salon Odnowa zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

3. Ka?dy(a) klient/ka ma prawo do wgl?du do regulaminu, cennika us?ug i certyfikat?w uzyskanych przez pracownik?w gabinetu.

4. W Salonie maj? zastosowanie wytyczne Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczeg??owych wymaga? sanitarnych jakim powinny odpowiada? zak?ady fryzjerskie, kosmetyczne, tatua?u i odnowy biologicznej.

5. Wszystkie osoby przebywaj?ce Salonie Odnowa zobowi?zane s? przestrzega? niniejszego regulaminu i stosowa? si? do sugestii pracownik?w.

6. Niezastosowanie si? klientki/a do wymaga? regulaminu skutkuje wy??czeniem odpowiedzialno?ci Salonu Odnowa za przeprowadzony zabieg.

7. W razie w?tpliwo?ci co do zdrowia klienta pracownik mo?e odm?wi? wykonania zabiegu.

8. Salon nie bierze odpowiedzialno?ci za powik?ania po zabiegu lub brak po??danych efekt?w zabiegu w przypadku nie stosowania si? klienta do zalece? pozabiegowych oraz nieodpowiedniej piel?gnacji domowej.

Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem 01.06.2020 i obowi?zuje do odwo?ania.