Masaż Kobido

Wybierz cenę: 180.00

Masaż Kobido Leszno – czujesz napięcie w mięśniach? Potrzebujesz odrobiny relaksu? Odnowa Leszno to idealne miejsce w?a?nie dla Ciebie!

Opis

Ciekawi Ci? Masaż Kobido w Lesznie?

Co to jest Masaż Kobido?

Masaż Kobido to rodzaj Masażu, w kt?rym terapeuta za pomoc? d?oni tworzy okre?lony wz?r, kt?ry ma na celu roz?adowanie napi?cia i sprzyja odpr??eniu.

Masaż Kobido to rodzaj Masażu szwedzkiego, w kt?rym ?wicz?cy za pomoc? r?k tworzy rytmiczne wzory. Ruchy s? cz?sto postrzegane jako podobne do Tai Chi. Um?w si? na Masaż kobido w mie?cie Leszno!

Jaka jest r??nica mi?dzy Kobido a tradycyjnymi Japońskimi Masażami?

Tradycyjne Japońskie Masaże wykonywane s? na macie tatami na wierzchu grubej warstwy s?omy ry?owej. M?wi si?, ?e s?oma ry?owa pomaga uwalnia? toksyny z organizmu, a tak?e pomaga rozlu?ni? mi??nie.

Z drugiej strony Kobido u?ywa li?cia lotosu jako narz?dzia, a wykonanie zajmuje tylko oko?o 10 minut.

Jak dzia?a Masaż Kobido?

Masaż Kobido wykorzystuje urz?dzenie podobne do tych stosowanych przy tradycyjnym Masażu. Urz?dzenie zasilane jest silnikiem elektrycznym i bateri?. Posiada szereg wzor?w i intensywno?ci wibracji, kt?re u?ytkownik mo?e regulowa?.

Masaże Kobido s? odpowiednie dla os?b, kt?re maj? b?le mi??niowe lub kontuzje, a tak?e dla tych, kt?rzy chc? si? zrelaksowa?, takich jak kobiety w ci??y lub osoby po operacji.

Masaże Kobido s? stosowane w Japonii od lat 50. XX wieku, a obecnie staj? si? coraz bardziej popularne na ca?ym ?wiecie ze wzgl?du na ich skuteczno?? w ?agodzeniu b?lu i napi?cia.

Minimalizacja czasu regeneracji po zabiegu Kobiado

Czas rekonwalescencji po kuracji Kobiado zale?y od ci??ko?ci Twojego stanu. Je?li cierpisz na ?agodne lub umiarkowane objawy, mo?e to zaj?? od 3 do 5 dni. Je?li masz powa?ne objawy, mo?e to potrwa? do 10 dni.

Zabieg Kobiado jest zabiegiem niechirurgicznym, kt?ry, jak udowodniono, przynosi ulg? w przewlek?ym b?lu spowodowanym zapaleniem staw?w i innymi schorzeniami staw?w. Jest to bezpieczny i skuteczny spos?b dla pacjent?w w b?lu, aby uzyska? ulg? przy minimalnym przestoju i skutkach ubocznych.

Zabieg Kobiado jest zwykle wykonywany w 2 sesjach trwaj?cych oko?o 30 minut ka?da, po kt?rych nast?puje kilkugodzinna regeneracja.